Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Vanuit de inwoners van onze provincie Groningen en vanuit onze leden komen zorgwekkende berichten en mails richting de Statenfractie van Groninger Belang over (de staat van) de bruggen in de provincie. Zo bestaan er zorgen in de Groninger samenleving over de voortgang en de plannen van Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen om de nieuwe Gerrit Krolbrug 4.70 meter hoog te maken, zijn inwoners ontevreden over de voortgang van de Paddepoelsterbrug die pas in 2025 wordt opgeleverd en leidt de stremming van de Ellerhuizerbrug in Noordwolde tot frustratie bij de fietsers die dagelijks kilometers moeten omfietsen.

Gerrit Krolbrug, Groningen

Op 15 mei 2021 is de Gerrit Krolbrug aangevaren en daarbij dermate ernstig beschadigd geraakt dat de brug vervangen moet worden. De nieuwe brug zal, volgens berichtgevingen in de media, uiterlijk in 2026 worden opgeleverd. Dat duurt lang, vindt de Statenfractie van Groninger Belang. De Gerrit Krolbrug is de belangrijkste (fiets)verbinding van inwoners van de wijken Ulgersmaborg-Zuid, Beijum en Lewenborg met de Groninger binnenstad. Deze inwoners moeten tegenwoordig kilometers omfietsen van vanuit hun woonomgeving naar hun werkomgeving dan wel verzorgingsgebied te komen. Het kiezen voor de auto om tijd te besparen lonkt en staat, volgens Groninger Belang, haaks op de plannen van het college om de binnenstad van Groningen auto-luw te maken.

Tevens maakt de Statenfractie van Groninger Belang zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen richten zich op het realiseren van een brug ter hoogte van 4.70 meter. Dit vooral om de scheepvaart te bevorderen. Een keuze die, volgens onze fractie, een groot offer met zich meebrengt. Omwonenden maken zich zorgen over de toegankelijkheid van de nieuwe brug, waarvan de hoogte een barrière zal zijn voor fietsers, voetgangers en minder validen. Groninger Belang deelt deze zorgen.

Paddepoelsterbrug, Groningen

De Paddepoelsterbrug is volgens Groninger Belang eveneens een “zorgenkindje” dat aandacht verdient. Deze brug is in 2018 aangevaren en wordt, naar verluid, pas in 2025 heropend. Ook voor deze brug geldt dat de langdurige stremming voor veel hinder en ongemak zorgt bij de mensen die de brug dagelijks gebruikten om op plaats van bestemming te komen. Groninger Belang acht het vanwege mobiliteit van onze inwoners onwenselijk dat de realisatie van de nieuwe Paddepoelsterbrug pas in 2025 zal zijn en verzoekt het college te onderzoeken of dit bespoedigd kan worden.

Ellerhuizerbrug, Noordwolde

Ook vanuit Het Hogeland bereiken bezorgde geluiden over een brug de fractie van Groninger Belang. Hier betreft het de Ellerhuizerbrug in Noordwolde. Een belangrijke brugverbinding voor deze regio. Hier is het omwonenden en de lokale politiek niet duidelijk hoe lang de renovatie zal duren en hoe groot de overlast zal zijn. Graag willen wij weten welke rol u, als provinciebestuur, voor zich ziet om deze ontstane onzekerheid weg te nemen en de renovatie te bespoedigen.

Groninger bruggen

De Statenfractie van Groninger Belang kan niet anders dan constateren dat het droevig is gesteld met de bruggen in de provincie. Met alle negatieve gevolgen van dien. Groninger Belang vindt het onverteerbaar dat er miljoenen worden uitgetrokken om het fietsnetwerk in de provincie Groningen te verbeteren, er dure fietssnelwegen worden aangelegd, terwijl het in de stad zelf geen doorkomen aan is vanwege de kapotte bruggen. Wij maken ons dan ook zorgen over de bereikbaarheid van de wijken Ulgersmaborg-Zuid, Beijum en Lewenborg voor fietsend verkeer en voetgangers. Tevens zijn er zorgen bij onze fractie over de toegankelijkheid van de nieuw te bouwen bruggen, en dan met name de Gerrit Krolbrug, voor fietsers, voetgangers en minder validen.

Verzoek aan college van GS

Geacht college, met deze brief doen wij u een aantal vragen tegemoet komen over deze bruggen in de provincie Groningen. Daarnaast willen wij u verzoeken u maximaal in te spannen om de problemen omtrent de bruggen weg te nemen en de mobiliteit in de provincie te waarborgen. De Statenfractie van Groninger Belang denkt daarbij onder meer het inzetten van een lobby richting Den Haag om hiervoor extra (financiële) middelen vrij te maken en het raadplegen van een erkend toegankelijkheidsorgaan, bestaande uit ervaringsdeskundigen, om de bouwplannen van Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen ten aanzien van de Gerrit Krolbrug te toetsen op toegankelijkheid. Dit zal, volgens Groninger Belang, niet alleen de bereikbaarheid en mobiliteit binnen de Stad, maar ook van de Stad vanuit het Ommeland ten goede komen. Ook zal een gedegen en passende oplossing ertoe bijdragen dat recreatie en toerisme in onze provincie behouden blijft en wellicht kan worden versterkt.

Wij zien uw antwoorden op onze ingediende schriftelijke vragen graag tegemoet en zien ook graag dat uw college een rol pakt bij het gladstrijken van de ontstane problemen, passend bij een provinciebestuur dat mobiliteit, toegankelijkheid, recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft staan.

Met vriendelijke groet,

Bram Schmaal
Statenlid Groninger Belang