Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

De fractie van Groninger Belang zet vraagtekens bij de ontwikkelingen rondom de energietransitie van het Groningse gas naar groene energiebronnen. Het provinciebestuur van de provincie Groningen is voornemens om mee te werken aan een plan om 1.000 tot 1.500 windmolens op de Noordzee te plaatsen. Statenlid Petra Blink: “Een marge van 500 windmolens is veel en schept onduidelijkheid. Daar zetten wij onze vraagtekens bij. Weet het provinciebestuur zelf wel wat zij willen? Of moet wingewest Groningen wederom voorop lopen in de energietransitie, met alle negatieve gevolgen vandien.”

North2
Met de ontwikkelingen rondom de energietransitie van het Groningse gas naar groene energiebronnen zijn er in het North2 programma van de Gasunie, Shell Nederland en Groningen Seaports plannen gemaakt voor het plaatsen van een windmolenpark op de Noordzee om windstroom te produceren. Met deze windstroom is het de bedoeling om voor 2030 ongeveer 3 tot 4 gigawatt windenergie te genereren voor waterstofproductie, en mogelijk 10 gigawatt in 2040[i]. Via het leidingnetwerk van de Gasunie zal waterstof naar industriebedrijven gaan om de CO2 uitstoot te verminderen.

Extra kosten
Groninger Belang is benieuwd naar de extra kosten die deze transitie met zich meebrengt. Blink: “Windmolens kunnen gebouwd worden zonder subsidies, maar bij de kosten van de waterstofproductie verwachten de partijen overheidssubsidies.” Deze kosten, en wie daarvoor verantwoordelijk is, zijn niet in kaart gebracht.

Het Groninger belang
Tevens is er onduidelijkheid over de termijn waarop het eerste huishouden in de provincie Groningen aangesloten gaat worden op de waterstofvoorziening. “In het North2 programma staat wel beschreven hoeveel huishoudens er aangesloten zouden kunnen worden”, constateert Blink. “Maar er wordt verder niet gesproken over de termijn waarop men verwacht dit te realiseren. Omdat het North2 programma de industriesector en het terugbrengen van de CO2-uitstoot voorop stelt, vragen wij ons af Groninger huishoudens überhaupt wel zullen meeprofiteren van dit voorgenomen windmolenpark.”

Ter land, ter zee
Naast de grote marge in de hoeveelheid windmolens die op de Noordzee geplaatst moeten worden, vraagt Groninger Belang zich af of met het realiseren van dit windpark op zee er nog toegevoegde waarde is voor windmolens op land. Blink: “Waarom moeten de inwoners van Groningen dan nog belast worden met de windmolens in hun achtertuin en op plekken waar windmolens het landschap en het uitzicht vervuilen?”

 

Vragen aan college van Gedeputeerde Staten
Groninger Belang heeft een vijftal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het onderwerp Windmolenpark Noordzee. Deze delen wij graag met u.

  1. In de plannen voor het windmolenpark staat een schatting van tussen de 1000 en 1500 windmolens. Waarom is de marge tussen het aantal windmolens zo groot? En met hoeveel windmolens moeten we nu rekening houden?
  2. Wat is de toegevoegde waarde van de windmolens die nog op land moeten worden gebouwd als er op zee grote aantallen windmolens gebouwd gaan worden? Waarom moeten de Groningse bewoners dan nog belast worden met de windmolens in de provincie?
  3. In het North2 plan staat beschreven hoeveel huishoudens mogelijk voorzien kunnen worden met de groene stroom, maar er is niet duidelijk of dit ook gerealiseerd gaat worden. Wanneer zal het eerste huishouden aangesloten worden op de waterstofvoorziening?
  4. Welke maatregelen worden er voor de industrie getroffen voor de overgang naar waterstof? Hoeveel keuze hebben de bedrijven nog om gebruik te maken van waterstof in de vrije marktwerking?
  5. Voor het transport van waterstof zullen er veranderingen plaatsvinden in het huidige energie netwerk. Zijn de aanpassingen op huidig gasnet subsidiabel en mocht dat het geval zijn, gaat dit dan doorgerekend worden in de ODE rekening?

[i] https://www.shell.nl/media/persberichten/2020-media-releases/grootste-groene-waterstofproject-van-europa-in-grongingen.html