Er woedt een oorlog in Europa! Een zeer bloedige oorlog die op een barbaarse manier wordt gevoerd door Rusland. Er zijn heel veel doden en veel mensen zijn op de vlucht. Als iets duidelijk is geworden door deze oorlog, dan het is het wel dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wat de afgelopen jaren nauwelijks voor mogelijk werd gehouden is gebeurd. Een wake-up call, dat we wel moeten investeren in veiligheid en dat niet alleen moeten over laten aan bevriende landen.

Wat dat deze oorlog ook duidelijk heeft gemaakt, is dat de voedselzekerheid van levensbelang is. Twee grote voedselproduceerde landen zijn in oorlog met elkaar en dat heeft direct gevolgen voor de voedselprijs. En dat is logisch, want minder aanbod bij een zelfde vraag. En dat levert een hogere prijs op.

Dus naast de vrijheid die op het spel staat, staat ook de voedselzekerheid op het spel. Ook Nederland is een belangrijk en groot voedsel producerend land. Zo wordt 10% van wereldmarkt van de poters gemaakt in Noord-Groningen. En daardoor hebben andere landen, in bijvoorbeeld Afrika, weer voedsel.  Zo helpen wij, net als de andere voedselproducerende landen, de hele wereld! En daar mogen we best trots op zijn!

Voedsel en veiligheid zijn van groot belang, een eerste levensbehoefte, en dit houdt in dat je andere keuzes moet gaan maken. Ik ken niemand, ik herhaal NIEMAND, die niet zuinig wil zijn op de aarde. Er wordt een tegenstelling gecreëerd die er niet is. Door te stellen dat de wereld op instorten staat als wij nu in Nederland niet direct terug gaan in de uitstoot van CO2 en Stikstof wordt er angst gecreëerd. En deze angst staat het gezonde boerenverstand in de weg. Daardoor krijg je ondoordachte en onrealistische doelstellingen, die niet alleen zijn afgesproken op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau. Met desastreuse gevolgen!

Op andere plekken in de wereld worden honderden kolencentrales gebouwd. En dat is logisch, want het is algemeen bekend dat als landen welvarender worden ze een grotere energievraag hebben. Goede en goedkope energievoorziening is het vliegwiel voor welvaart en ontwikkeling. Dit gebeurt in Azie en ook in Afrika. Als je dan de lijn doortrekt van de angstzaaiers, dan zou het nu al te laat zijn en zijn we aan de goden overgeleverd. Groninger Belang gelooft daar niet in. Kijk met gezond boerenverstand naar het complete plaatje en niet –selectief- naar een klein deel daarvan.

De gaskraan moet naar nul! Maar Groninger Belang is er niet gerust op dat het Rijk zich aan de gemaakte afspraken en beloftes houdt. Europa, of beter Pvda’er Frans Timmermans, kijkt al met een schuin ook naar het Groningenveld! Maar nee! De winning moet naar nul. Als Den Haag om wat voor reden dan ook besluit zich niet aan de afspraken te houden, dan moeten Groningers verzekerd zijn van absolute veiligheid en 100% van de opbrengsten. Dit voorkomt dat er een financieel motief mee gaat tellen bij een besluit.

Energietransitie

Transitie betekent “overgang”. De energietransitie is de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. Maar dit zijn ongelijke grootheden, want windmolens en zonnepanelen zijn geen energiedragers. Gas, olie en steenkolen zijn dat wel. Dan komt waterstof om de hoek kijken, dat een energiedrager is. Maar daar hebben we wel veel elektriciteit voor nodig.

Bij het produceren van waterstof is er sprake van een flink van rendementsverlies. Maar ook voor het opwekken van duurzame energie en het transport van deze energie hebben we weer andere grondstoffen nodig, zoals koper, ijzer, lithium, enz. Grondstoffen waarvan de winning ook niet oncontroversieel en onbesproken is.

Je zou verwachten dat er een goede analyse zou zijn gemaakt over wat de gevolgen zijn van de winning van deze grondstoffen tov de grondstoffen die wij niet meer willen gebruiken. Maar deze analyse is niet gedaan! Waar de transitie wel voor zorgt is een veel hogere energienota. Voor een deel door de opslagen vanuit het Rijk, die daarmee de subsidie voor de wind- en zonneparken betaald. Volgens dit kabinet is “het tijdperk van goedkope energie voorbij, daar moet je maar aan wennen”. Dat is een hard gelag voor mensen die nu al niet rond kunnen komen. En dat is niet alleen de onderkant van de samenleving, maar ook de mensen uit de middenklasse en mkb’ers komen in de problemen door deze verhogingen.

De vraag naar energie wordt alleen maar groter door deze transitie. Denk aan de toename van elektrische auto’s, elektrische (warmte)pompen en andere elektriciteitsverslindende apparaten. Energie is van levensbelang. We moeten een brede afweging maken als het om energie gaat. En dat moet leiden tot een stabiele en veilige energievoorziening. We moeten op voorhand niets uitsluiten en we moeten naar alle soorten energie kijken.

Resumerend leidt dit ertoe dat voedsel en energie veel duurder zijn geworden en nog duurder zullen gaan worden dan nu het geval is. En dit zorgt ervoor dat de hele grote groep die de rekeningen nu al niet meer kan betalen steeds groter wordt. Voedselarmoede en energiearmoede zullen gaan toenemen en steeds meer mensen raken. Dit heeft een enorme impact op de samenleving. Mensen komen klem te zitten en dit zorgt voor onvrede bij een heel groot deel van de samenleving. Hiermee kan de stabiliteit van het land in gevaar komen. Daar is nauwelijks oog voor. Groninger Belang maakt zich hier ernstig zorgen over.

Stikstof
Een ander voorbeeld van een ondoordacht besluit is de stikstofdiscussie. Het is überhaupt al raar dat we een crisis hebben over een stof dat voor ongeveer 78% deel uitmaakt van de lucht die wij in inademen. Het gaat om stikstofverbindingen en dan met name over NOx (stikstofoxide) en NH3 (ammoniak). Sinds de jaren ‘90 is er al veel minder stikstofuitstoot. We hebben ruim 160 Natura 2000 gebieden in Nederland en dat is best veel voor een land dat vooral zelf ontwikkeld en bedacht is. Het nadeel van heel veel kleine gebiedjes is dat er enorme uitschieters tussen kunnen zitten en deze met gemak boven de door Den Haag opgelegde norm uitkomen, die in de natuurbeschermingswet staat van 2015.

De vraag is of aan het doel: een betere natuur wel recht wordt gedaan door deze enorme versplintering van kleine gebiedjes. Waar het wel voor zorgt is dat het land op slot is gegaan en dat er veel agrarische bedrijven moeten stoppen. In plaats van het verder gaan ontwikkelen samen met de sectoren om minder uitstoot te realiseren, kiest Den Haag voor strenge normen die niet haalbaar zijn en worden er kaartjes geproduceerd waar niemand nog een touw aan vast kan knopen. En de boodschap is: “Ik heb een opdracht uit te voeren”, aldus minister van der Wal, met in haar kielzog minister Staghouwer.

Ook nu blijk weer het kabinet geen visie heeft over het geheel… Want als het kabinet werkelijk wil komen tot een aanmerkelijke inkrimping van de veestapel, en daar lijkt het nu op, dan gaat de prijs omhoog! Want ook hier komt de vraag en aanbod balans op een ander punt te liggen. En wie is de dupe? Precies de mensen die nu ook al de rekeningen niet meer of bijna niet meer kunnen betalen. Dit nog los van de wetenschap dat de hele economie op slot wordt gezet. En dat gaat nog veel meer andere gevolgen hebben.

Boeren
Onze boeren zorgen niet alleen voor de voedselzekerheid in Nederland, maar zijn ook internationaal een belangrijke schakel in de voedselzekerheid. Zij worden gestraft en dat heeft niet alleen gevolgen voor de (in)directe arbeidsplaatsen, maar ook op innovatieve ontwikkelingen van natuurlijke materialen. Aangezien de bal in het stikstofdossier blijkbaar bij de provincie ligt, roepen wij het college het volgende op:

  • Ga niet koud saneren.
  • Zorg voor een oplossing van PAS-melders en de mensen die eerder geen vergunning nodig waren.
  • Pas de wetgeving aan naar realistische doelen (NBwet 2015).
  • Sluit aan bij de Duitse methode.
  • Schrap kleine postzegeltjes als N2000 gebieden.
  • Doe het alleen samen met alle sectoren dus ook met bv de industrie en de transport sector.
  • Geef de boeren een goed perspectief.
  • Ga de stikstofdepositie ter plekke meten.

Vlaktaks
Nog een voorbeeld van het visieloos acteren van dit kabinet is de gedachte om een vlaktaks in te voeren bij de motorrijtuigenbelasting. Dus je betaalt meer belasting als je meer kilometers aflegt.

Blijkbaar vindt het kabinet het milieu nu in één keer niet meer zo belangrijk. Want als je de gemiddelde stikstofdioxide in de lucht op de kaarten van Atlas-leefomgeving ziet, dan zie je onder de lijn Den Helder – Zwolle enorm veel meer stikstofdioxide in de lucht dan daarboven. Door het invoeren van de kilometerheffing betaal je in het schone gebied, waar mensen grotere afstanden moeten afleggen om gebruik te kunnen maken van voorzieningen, veel meer dan onder de lijn. Compleet visieloos! Daarom dienen wij de volgende motie in.

Omdat wij al jaren vinden dat het niet uit te leggen is dat wij in Groningen hogere motorrijtuigenbelasting moeten betalen dan in andere provincies. Zullen wij wederom een motie in dienen om de opcenten te verlagen.

Omgevingswet en OV
Nog een voorbeeld. De omgevingswet is nog niet eens ingevoerd of het kabinet gaat de geest van deze wet alweer overboord gooien. De gemeenten zouden een belangrijke rol krijgen, maar het Rijk vindt het toch wel moeilijk om het uit handen te geven. Onder het motto “het Rijk weet wat goed voor u is” worden gemeenten compleet gepasseerd bij de woningbouwlocaties. En crisis die zelf gecreëerd is door het Rijk en de provincie. Geef de gemeenten meer ruimte om te kunnen bouwen voor alle doelgroepen.

Het openbaar vervoer is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid! Het OV is in Groningen vooral rond de stad Groningen georganiseerd. Dat zou anders moeten en meer vraaggestuurd. De extra kosten van Corona zouden betaald moeten worden door de Rijksoverheid. De mobiliteit in de provincie getuigt niet van veel visie, tenminste als je ervan uitgaat dat visie  gebaseerd moet zijn op feiten. Het mobiliteitsplan is een plan dat wensdenken als uitgangspunt gebruikt. Er zitten minder mensen in de bus en één van de redenen die wordt aangegeven is dat er meer inwoners een auto hebben gekocht. Als dit werkelijk zo is, dan kan je niet verder met een mobiliteitsplan dat inzet op lopen en fietsen ipv uitbreiden van het asfalt.

De Staten krijgen te horen dat er druk wordt gelobbyd voor het doortrekken van de N33 midden. En dat is dan ook gelijk het enige dat we horen. Ik hoop niet dat de lobby voor de Lelylijn een voorbeeld is: wij hopen op geld vanuit Europa, maar ondertussen wist Europa van niets. Mooie lobby was dat.

Bij alle behandelde onderwerpen en de keuzes die daarin gemaakt zijn komt de rekening onevenredig zwaar te liggen bij de minder bedeelden. Oproep aan Gedeputeerde Staten en een uitgesproken wens dat Den Haag ook meer het gezond boerenverstand gaat gebruiken en uitgaat van eigen kracht om onze provincie nog mooier te maken.

 

Bekijk ook de video: