Gezond en verstandig met water 

Waterschappen worden steeds belangrijker. Niet alleen om het land te beschermen tegen het water, maar ook voor de inwoners, de landbouw en de natuur. Waterbeheer gaat uiteindelijk over de eigen leefomgeving. In de stad heb je een probleem als de straat onder water staat en in een hooggelegen gebied als er droogte is. Groninger Belang wil geen korte termijn oplossingen. Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten droge voeten houden, kunnen beschikken over voldoende schoon water en over een gezonde leefomgeving. Daarom doet Groninger Belang nu ook mee aan de waterschapsverkiezingen voor Noorderzijlvest.

Dijken en kunstwerken beschermen onze leefomgeving. Maar de zeespiegel stijgt en het land daalt door uitdroging en gaswinning. Het groter wordende niveauverschil moet opgevangen worden door meer en grotere gemalen. De vraag is hoelang dit nog technisch kan en betaalbaar blijft.

René Stayen, lijsttrekker van Groninger Belang voor het waterschap Noorderzijlvest: “Iedere locatie stelt haar eigen specifieke eisen aan de waterhoeveelheid en het waterpeil. Overal het juiste peil, niet teveel, maar ook niet te weinig water. Door de veranderingen in het klimaat wordt het weer in ons land steeds extremer. Lange droge zomerperiodes, met tekorten aan zoet water voor de landbouw en de drinkwatervoorziening, worden afgewisseld door plotselinge tropische regenbuien met enorm veel water in korte tijd. Daarom willen wij voorrang voor meer waterberging.”

Preventie als oplossing voor zuiver water

Het is erg nadelig voor de volksgezondheid dat medicijn- en drugsresten via het oppervlakte water uiteindelijk in ons drinkwater kunnen komen. Om de resten uit het rioolwater te halen zullen kostbare investeringen nodig zijn in de rioolwaterzuivering en het is de vraag of dit voor honderd procent mogelijk zal zijn. De beste oplossing is om te voorkomen dat deze stoffen in het riool terecht komen. Groninger Belang wil hier sterk inzetten op preventie.

Het waterschap kan een rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering. De  gemalen en installaties verbruiken veel energie. Dat is op vele manieren te beperken, verduurzamen of terug te winnen. Groninger Belang wil daar waar dit technisch en economisch mogelijk is circulair werken.

Stayen: “Door regelmatig goed onderhoud en renovatie kan de levensduur van installaties verlengd worden. Wij willen onderzoeken of het haalbaar is om energie op te wekken met de waterstromen van de spuisluizen en om warmte terug te winnen uit het oppervlaktewater. De weg naar een volledig energie neutrale uitvoering van de taken moet meewegen in alle besluiten, maar 2030 is voor Groninger Belang geen keiharde deadline. Het moet technisch mogelijk zijn en binnen de beschikbare financiële middelen vallen.”

De natuurgebieden zijn niet alleen voor recreatie maar zijn vooral een essentiële schakel in het ecosysteem. Deze stellen andere eisen aan het grondwaterpeil dan steden of agrarische terreinen. Verdroging en watertekort kunnen tegengegaan worden door in peilbesluiten ook de grondwateronttrekking te reguleren. Groninger Belang vindt het van groot belang dat Noorderzijlvest zich in haar werkzaamheden grotendeels beperkt tot de kerntaken en ingezetenen niet laat betalen voor andere projecten.

 

Lasten rechtvaardig verdelen

De lasten van het waterschap moeten op een rechtvaardige manier verdeeld worden over alle belanghebbenden. Hierbij zal het profijtbeginsel leidend zijn, want het is logisch dat iemand die ergens van profiteert of bepaalde kosten veroorzaakt daar ook voor betaalt. Op dit moment is de belastingdruk voor huishoudens te hoog in verhouding tot de andere belanghebbenden.

De kosten van de rioolwaterzuivering worden nu op basis van gezinsgrootte omgeslagen over de bevolking. Iedere woning heeft een drinkwatermeter dus een heffing op basis van het drinkwaterverbruik is een rechtvaardiger methode om de kosten te verdelen en geeft een prikkel om duurzamer met water om te gaan. Groninger Belang gaat zich bij Noorderzijlvest sterk inzetten voor deze taken en wil dit doen in nauw overleg met de lokale belanghebbenden.