Dat de kosten voor de Ring Zuid veel duurder uitvallen dan begroot is, is inmiddels geen geheim meer. Wel zijn er vraagtekens over de hoogte van kostenoverschrijding, die niet lijken mee te vallen. Duidelijk is dat de extra kosten van de Zuidelijke Ringweg betaald moeten worden uit het “RSP-potje”. Een fonds waaruit ook de aanleg van de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal, de Wunderline en de verbreding van de N33 richting Appingedam bekostigd moeten worden. Volgens Gedeputeerde Staten staan deze projecten, die belangrijk zijn voor de regio’s rondom de stad Groningen, nu onder druk. De oppositiepartijen vindt het niet doorgaan van deze projecten onbestaanbaar en dient daarom, op initiatief van Groninger Belang, een motie in GS oproept om financiële dekking te vinden voor deze projecten. En werpen daarmee een reddingsboei voor deze onder druk staande RSP-projecten.

Sociaal-economische belangen
“Juist voor de Ommelanden zijn de projecten die nu niet door dreigen te gaan van enorm belang”, vindt fractievoorzitter Bram Schmaal van Groninger Belang. “Deze projecten verbeteren de bereikbaarheid van de Ommelanden. Dat zorgt ervoor dat deze regio’s aantrekkelijker worden voor bedrijven om zich daar te vestigen.” Het effect daarvan zal zijn dat ook de leefbaarheid in deze regio’s toeneemt, stelt Schmaal.

‘Kind van de rekening’
Het is dan ook kwalijke zaak, vindt -een deel van- de oppositie dat GS onderscheid maakt tussen de stad Groningen en de Ommelanden, “waarbij de Ommelanden wederom het kind van de rekening is bij dit provinciebestuur”, aldus Schmaal. “Noord- en Oost-Groningen worden al zwaar belast. Denk aan aardbevingsschade, gaswinning en de energietransitie waarvoor juist naar deze regio’s wordt gekeken. Ook daarom kan het niet zo zijn dat wanneer er eindelijk positieve ontwikkelingen zijn in deze delen van Groningen, deze worden teruggedraaid vanwege de Ring Zuid.”

Motie: ‘Reddingsboei RSP-projecten’
Op initiatief van Groninger Belang dient -een deel van- de oppositie een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 30 september. Een reddingsboei voor deze belangrijke projecten die de dupe dreigen te worden van de “geldzucht” in de stad. De motie roept het college van Gedeputeerde Staten op om zich tot het uiterste in te spannen om financiële dekking te vinden voor deze projecten.

RSP-gelden
Het plan bestond om een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen te realiseren: de Zuiderzeelijn. Tot 2007, toen het kabinet besloot dat deze verbinding er niet kwam. Als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn kreeg het Noorden van Nederland een vergoeding van ruim 2 miljard euro. Hiervoor is in 2008 tussen Rijk en Regio het convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn afgesloten, de RSP-gelden. Veruit het meeste geld is bestemd voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer. In de provincie Groningen is het geld in een “potje” gestopt waar naar de Ring Zuid, ook de Wunderline, de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal en de verbreding van de N33 richting Appingedam betaald moeten worden. Door de kostenoverschrijding van de Ring Zuid, staan momenteel de andere projecten onder druk.