De Statenfracties van Groninger Belang en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) hebben met stijgende verbazing en afkeer kennis genomen van het voornemen van het Rijk om het gemeentefonds te herverdelen. Een dolksteek in de rug van de Groninger en Friese gemeenten. Veelal plattelandsgemeenten, die het al moeilijk genoeg hebben met het aan elkaar knopen van de financiële eindjes.

Volgens de nieuwste plannen krijgen grote gemeenten met veel inwoners straks ruim 100 euro meer per inwoner. Geld dat weggehaald wordt bij gemeenten met minder inwoners. Zij krijgen straks tot bijna 60 euro per inwoner minder, blijkt uit het artikel ‘Zó herverdelen maakt de problemen nog groter’. In dit artikel zet Ellen van Selm, voorzitter van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10 en burgemeester van de gemeente Opsterland, haar zorgen uiteen zet en spreekt van een dramatische uitgangspositie voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.

Geachte colleges van Gedeputeerde Staten in Groningen en Fryslân, in onze mooie provincies hebben wij te maken met 30 gemeenten, waarvan 28 gemeenten beduidend minder dan 100.000 inwoners hebben. Alleen de gemeenten Groningen en Leeuwarden overstijgen de grens van 100.000 inwoners. Deze 28 kleinere gemeenten zijn vaak ook de gemeenten die, ingegeven door de decentralisatie van het sociaal domein en de stijgende zorgkosten -met name in de jeugdzorg-, al rode cijfers schrijven en hun financiële reserves moeten aanspreken om de gemeente draaiende te houden. Gemeenten waar bezuiniging op bezuiniging volgt en waar voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen noodgedwongen verdwijnen en worden ingeruild voor het kunnen voldoen van zorgrekeningen.

Deze voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds is niet uit te leggen aan onze Groninger en Friese gemeenten, niet aan de inwoners van onze mooie provincie en ook niet aan ons, als Statenfracties van Groninger Belang en FNP. Het herverdelen van het gemeentefonds zorgt ervoor dat de financiële kloof tussen grote en kleine gemeenten wordt vergroot. Ook zal deze herverdeling leiden tot een alsmaar afnemende leefbaarheid op het platteland, omdat plattelandsgemeenten deze voorzieningen niet in stand kunnen houden. Het gevaar dat dreigt is een totale verloedering van plattelandsprovincies Groningen en Fryslân.

Groninger Belang en FNP willen de colleges van Gedeputeerde Staten dan ook op het hart drukken hiertegen in verweer te komen. Meer dan 200 Nederlandse gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein, gemeenten die rood staan. Juist deze maatregel maakt de problemen voor deze gemeenten nog groter.

Geachte colleges van Gedeputeerde Staten, dit kan in onze ogen niet waar zijn. Groninger Belang en de FNP vragen u in verweer te komen en op te komen voor de Groninger en Friese gemeenten, veelal plattelandsgemeenten én hun inwoners. Ook buiten Groningen en Leeuwarden is er leven. Bouwt men een bestaan. Dat zijn óók Groningers, dat zijn óók Friezen. Zij verdienen een leefbare omgeving mét niet noodzakelijk wegbezuinigde voorzieningen.

Hoogachtend,

Bram Schmaal, namens de Statenfractie van Groninger Belang
Sybren Posthumus, namens de FNP-Steatefraksje