Woensdag 30 september werd er in Provinciale Staten gesproken over de Klimaatagenda en de Regionale Energiestratie. De Statenfractie van Groninger Belang is niet tegen verduurzaming, integendeel. Zolang dit maar doordacht, met gezond verstand en van onderop wordt georganiseerd. Helaas constateert de fractie dat de groene agenda van het college van Gedeputeerde Staten er ook zonder draagvlak doorheen gedrukt lijkt te worden. Hieronder de bijdrage in de Provinciale Staten van Statenlid Hans Haze over de Klimaatagenda en de RES, waarin Haze het standpunt van Groninger Belang uitstekend verwoord. 

Voorzitter,

Het mag duidelijk zijn dat de fractie van Groninger Belang tegen het bod van 5.7 TWH gaat stemmen in het provinciale voorstel van de RES en daarmee ook tegen de  klimaatagenda van de Provincie. Onevenwichtige verdeling van lusten en lasten staat ons te wachten door het dictaat van GL in dit College en het College van B&W van de Stad, waar zij in rap tempo de persoonlijk klimaatagenda er door wil drukken, deze is gebouwd op drijfzand. Er wordt weer over de Ommelanden heen geregeerd. Er is geen unanimiteit bij de gemeenteraden (Oldambt, Veendam, Pekela en Stadskanaal en Delfzijl en Appingedam voor kennisgeving aangenomen), maar dát is voor dit College geen punt. De coalitie gaat met alle gemak van de wereld voor de RES stemmen en horen en spreken blijkbaar niet hun achterban. Of laat u straks de gemeenten de kastanjes uit het vuur halen, want als zij geen draagvlak kunnen vinden, gaat u dan achteroverleunen en laat u het over aan Den Haag met de Crisis- en Herstelwet in de hand? (aanwijzingsbesluiten).

Windmolens op land zijn niet allen spuuglelijk, ze zijn ook nog slecht voor de gezondheid van onze bevolking, zo konden we lezen in een rapport van dr. Ir. Jan de Laat van het LUMC in het DVHN van zaterdag. Maar dat doet er allemaal niet toe voorzitter, het doel heiligt de middelen!

Mijn Collega Blink refereerde ook aan het rekenkamerrapport “Verdeling onder Hoogspanning”, dat was oud beleid, deden we niet aan participatie, ja …..voor kleinschalige lokale projecten, een speldeknop van energievoorziening en transitie vergeleken met de grote wind en zonneparken waar het bij wet het onmogelijk is om te participeren, laat staan draagvlak te vinden. Dit is wensdromen voorzitter. Ik verwijs ook naar de wijze woorden van de inspreker de heer Jansen.

Voorzitter ik zei het ook al in de commissie vergadering; door dit soort van niet uit te leggen politieke keuzes vervreemden wij van onze eigen samenleving, onze eigen buurten en onze eigen dorpen, onze eigen mensen. Geen afstemming met de bevolking, geen draagvlak en geen vooraf afgesproken en vastgelegde 50% financiële participatie voor onze inwoners.  De ellende in Geefsweer, waar de gedeputeerde haar excuses aanbood voor gebrekkige communicatie en er tweespalt is in het dorp om 90.000 euro te verdelen, spreekt nu al boekdelen.

Dit College bij monde van mevrouw Homan sprak de illustere woorden in d commissie dat het “overgrote deel van de Groningers hier achter staat, dit wil”. Voorzitter ik neem dit woord niet snel in de mond, maar dit is een leugenachtige uitspraak,  ze verwijst naar rapporten die wij dan wel graag eens zouden willen zien.  Wij verwijzen naar het meest recente rapport van het Sociaal Planbureau Groningen onder 3500 inwoners, daar geeft 43% aan de plannen veel te ambitieus te vinden en 72% geeft aan te weinig te weten over wat er überhaupt speelt.  9% vind de ambities niet ver genoeg gaan en dat is ook de lijn van dit College voorzitter, het liefst willen ze opschalen tot 7+ twh. Is dan deze 9% representatief voor deze Collegepartijen – GL, D66, Pvda, CU, VVD en CDA? Vraag aan het College, vindt u een onderzoek onder 3500 inwoners representatief genoeg? Waar kunnen we de rapporten vinden waar het College zich op beroept? Tevens is ons ter ore gekomen dat Yachtenergie al actief onderzoek doet naar windmolenlocaties in het Oldambt, is het College hiervan op de hoogte? En zo ja, wat vind u daar dan van?

Voorzitter, wij zijn niet tegen de energietransitie, maar vinden dat vanaf het begin de uitgangspunten voor deze RES te beperkt zijn, alleen wind en zon op land en we vinden het bod te ambitieus. Daar gaat Den Haag ons in de toekomst aan houden,  over de rug van de gemeenten. We kennen de druk en doorzettingsmacht van provincie en het Rijk inmiddels wel. Daarom komen wij met deze motie (1 Veendammotie).

Het landschappelijke vooruitzicht voorzitter voor onze provincie is niet best. Een, als het aan dit college ligt, landschap vol met staal en glas. Daar kun je dan wel spiegeltjes en kraaltjes tegenaan gooien met projecten als Toukomst en ander NPG geld, verdwaalde gebieds- fondsjes etc., maar daar redden we onze leefomgeving niet mee. Wat heb je aan een prachtig dorp, met een prachtig huis als je ’s avonds de slaap niet kan vatten door laagfrequent geluid? Heeft u de molens langs de N33 al gezien? Als Shell en andere stakeholders toch van plan zijn om tussen de 1000 en 1500 windmolens te plaatsen op de Noordzee, doe er dan 100 bij en belast niet nog meer ons landschap.

Wij vinden het dan ook gewoon te onbehoorlijk voor woorden dat dit provinciebestuur heeft meegewerkt aan het realiseren van deze gedrochten in het verleden en dat, zoals het er nu voor staat, ook gaat doen in de toekomst. En daarom komen wij met deze motie (2 – 10% motie) om in ieder geval voor de generatie die na ons komt te garanderen dat er voldoende geld is om de rommel op te ruimen en ons niet met duizenden beschadigde woningen achter te laten zoals de NAM en deze regering het nu doet in het gasdossier. Wij maken toch niet weer een fout door niet te reserveren voor de toekomst voorzitter?

Voorzitter tot slot. 4 twh is eerst voldoende voor de fractie van Groninger Belang, wij willen een beter gedragen voorstel waarin is opgenomen dat wij niet opdraaien voor de extra 1.7 TWH. Laat staan mee te gaan in een nog hogere ambitie. Instemmen met het voorstel omdat het “slechts” een conceptfase betreft, is wat ons betreft zeer onverstandig. Zoals al eerder gemeld is de energietransitie geen 100 meter sprint van pak’m beet 10 seconden, maar een marathon van iets meer dan 2 uur! Voorzitter, op de Noordzee waait de wind, bezint eer ge op land begint!

Hans Haze, Statenlid Groninger Belang.