Zondag 15  november 2021 heeft de Statenfractie van Groninger Belang -wederom- met verbazing kennis genomen van een artikel op de website van Sikkom over nepreviews aangaande de doorfietsroutecampagne. Hierin wordt gesteld dat Gedeputeerde Staten hebben ‘gejokt’ in de beantwoording van de schriftelijke vragen van Groninger Belang (en CDA). DvhN spreekt zelfs van ‘liegen’. De provincie zou, volgens directeur Gerard de Boer van communicatiebureau Initio, niet alleen op de hoogte zijn geweest van het gebruik van modellen, zij zouden daar zelfs hun voorkeur voor hebben uitgesproken en op hebben aangedrongen. Dit roept nieuwe vragen op bij onze fractie.

 1. Kwam het initiatief om gebruik te maken van modellen voor de reviews van de provincie, zoals gesteld door Gerard de Boer van Initio in het artikel van Sikkom, of van communicatiebureau Initio, zoals gesteld door GS in de beantwoording van de schriftelijke vragen van Groninger Belang van 18 oktober 2021?
 2. Blijft het college van GS bij haar eerdere antwoorden op de door Groninger Belang ingediende schriftelijke vragen van 18 oktober 2021?
 3. Zo ja, stelt het college dat de berichtgeving van Sikkom en DvhN onjuist is?
 4. Zo ja, welke passages in de artikelen van Sikkom en DvhN zijn onjuist?
 5. Zo nee, waarom zijn de eerdere vragen van Groninger Belang over de doorfietsroutes niet naar waarheid beantwoord?
 6. Zo nee, welke consequenties verbindt het college aan het onjuist informeren van de Statenfractie van Groninger Belang door onjuiste antwoorden te verstrekken?
 7. Is het college -nog steeds- met ons van mening dat het verspreiden van nepreviews en onjuiste informatie niet past bij een betrouwbare overheid?
 8. Is het college -nog steeds niet- met ons van mening dat deze campagne niet langer serieus te nemen is en daarom gestopt moet worden?
 9. Is het college het met de Statenfractie van Groninger Belang eens dat zij als opdrachtgever van communicatiebureau Initio op de hoogte moest zijn over de communicatiestrategie?
 10. Zo ja, waarom is niet ingegrepen bij het gebruik van modellen?
 11. Zo nee, waarom heeft het college zich niet laten informeren over de gemaakte afspraken en de te volgen communicatiestrategie?
 12. Kan de Statenfractie van Groninger Belang ervan uitgaan dat de antwoorden op bovenstaande vragen geen verdere discussies oproept bij partners die een andere lezing van de waarheid hebben en in de media?

De Statenfractie van Groninger Belang ziet uw antwoorden graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bram Schmaal
Statenlid Groninger Belang

Groninger Belang heeft op 18 oktober 2021 ook al vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de Doorfietsroute.